Deputy CEO Trần Thị Thu Hằng - Cử nhân Ngoại Ngữ, Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên gia hàng đầu về Huấn luyện đào tạo.

Hơn 22 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh.

Comment (45) Hits: 2639

CEO Trần Trọng Hào - Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên gia hàng đầu về Tài chính Kế toán Doanh nghiệp.

Hơn 20 năm kinh nghiệm tài chính kế toán doanh nghiệp. Hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế và phát triển phần mềm. Hơn 22 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh.

Comment (141) Hits: 2846