Deputy CEO Trần Thị Thu Hằng

Deputy CEO Trần Thị Thu Hằng - Cử nhân Ngoại Ngữ, Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên gia hàng đầu về Huấn luyện đào tạo.

Hơn 22 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments