×

Lưu ý

Lỗi kết nối SMTP

Lỗi kết nối SMTP

Lỗi kết nối SMTP

VIC-Business Pharma- Phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp thương mại Dược phẩm được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp sản xuất thương mại dược phẩm. Kêt nối hoàn chỉnh giữa các bộ phận mua hàng, bán hàng quản lý kho hàng và kế toán. Các bộ phận kế thừa nhau, quản lý chặt chẽ giúp giảm thiểu sai sót do phải nhập dữ liệu nhiều lần tiêt kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

VIC-Business Advanced - Phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp thương mại được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp thương mại. Kêt nối hoàn chỉnh giữa các bộ phận mua hàng, bán hàng quản lý kho hàng và kế toán. Các bộ phận kế thừa nhau, quản lý chặt chẽ giúp giảm thiểu sai sót do phải nhập dữ liệu nhiều lần tiêt kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.