VIC-Store Managerment- Phần mềm Quản lý hệ thống kho hàng được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cần quản lý kho hoặc hệ thống kho chặt chẽ.

VIC-HRM- Phần mềm Quản lý nhân sự được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cần quản lý hồ sơ nhân sự chặt chẽ.

Read More Comment (4) Hits: 1972

VIC-POS- Phần mềm Quản lý nhà hàng được thiết kế phù hợp với tất cả các loại cửa hàng từ bán lẻ đến bán buôn từ nhỏ đến lớn.

Read More Comment (4) Hits: 1525

VIC-Restaurant- Phần mềm Quản lý nhà hàng được thiết kế phù hợp với tất cả các loại nhà hàng từ nhỏ đến lớn.